อาคารสาโรชและอาคารคัชมาตย์ ซ.คลองหลวง ๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.๐ ๒๕๑๖ ๔๐๘๐
 
ผู้อำนวยการ สพบ.
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail

รองผู้อำนวยการ สพบ.
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail
นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพบ. (ฝ่ายวิชาการ)
๒๐๑
๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๔
นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพบ. (ฝ่ายฝึกอบรม)
๒๐๑
๐๘ ๖๓๙๑ ๐๑๖๑
นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ สพบ. (ฝ่ายบริหาร)
๑๐๒
๐๘ ๑๑๗๔ ๓๖๙๕

ส่วนนโยบายและแผน
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail
นายวินัย ลาดฟัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.ชก.)
๑๕๒
๐๙ ๐๖๗๘๐๑๘๕
นางสาวเสนาะ หามนตรี นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๑๗๑
๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๘
นางสาวชนัดดา นครศรี นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ปก.)
๑๗๑
๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๖
นายอรรถกร แปะทลุง เจ้าพนักงานธุรการ (จธก.ชง.)
๑๖๑
๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๗๗

ส่วนบริหารการฝึกอบรม
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail
นายภัทรพล โพธิภัทร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นสถ.ชก.)
๑๑๑
๐๘ ๖๔๑๖ ๑๑๖๕
นายตระการ จันทร์ชัยภูมิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นสถ.ชก.)
๑๙๑
๐๘ ๖๔๑๗ ๖๐๖๙
นางจุฑาภัทร คชสาร นักจัดการงานทั่วไป (นจท.ชก)
-
๐๘ ๑๖๓๓ ๗๓๓๙
นางยุพยงค์ สุวรรณนิช นักจัดการงานทั่วไป (นจท.ชก)
๑๕๓
๐๘ ๑๘๘๖ ๔๖๕๗
นายรติภัทร สาดะระ นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๑๒๑
๐๘ ๙๔๔๙ ๕๑๑๔
นางสาววราพร อุปสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๒๔๑
๐๘ ๗๒๓๕ ๒๒๐๗
นางสาวมณฑิชา เอมะบุตร นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๒๒๑
๐๘ ๑๓๔๙ ๙๑๑๙
นางสาวชนม์ณกรณ์ พงศ์พจธนกฤต นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๒๑๑
๐๘ ๙๘๘๒ ๔๓๗๘
นางสรภัส พัชรวิรัล นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๒๑๑
๐๘๖๘๙๓ ๒๙๒๙
นางกานดา ยุรยาตร์ นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๐๘๕ ๘๓๐๙๘๓๒
๐๘ ๙๙๙๔ ๕๙๑๑
นายธีรพงษ์ ภักดีไพบูลย์สกุล นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
-
๐๘ ๙๖๘๕ ๕๕๙๙
นายภัคภณ กฤตจันทสกุล นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๑๓๑
๐๘ ๙๖๙๖ ๒๕๓๖
นายวราชัย พันธ์ทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ปก.)
๑๒๒
๐๘ ๑๙๐๗ ๙๘๖๔
นานยธีรพันธุ์ รื่นกลิ่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นวผ.ปก.)
-
๐๘ ๓๑๒๓ ๙๗๑๑
นายโชติชญาน์ ม่วงงาม เจ้าพนักงานธุรการ (จธก.ชง.)
๒๙๒
๐๘ ๗๐๗๕ ๖๖๒๔
นายนฤดม ตั้งแต่ง นักจัดการงานทั่วไป (นจท.ชก.)
๒๕๑
๐๘ ๙๕๑๙ ๕๑๗๑

ส่วนวิชาการ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail
นางสาวฐิติมา ปุยอ๊อด นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๒๗๔
๐๘ ๙๖๗๒ ๑๑๕๑
นางสาวภัทริยา ตรีเทพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จธก.ปก.)
๒๗๔
๐๘ ๘๘๘๔ ๔๙๕๔

ศูนย์บริการฝึกอบรม
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail
นายอมร กีรติสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการการฝึกอบรม
๒๐๓
๐๘ ๙๙๒๕ ๒๘๙๔
จ.ส.อ.สถิตย์ จันทร์โพธิ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นสถ.ชก.)
-
๐๘ ๑๗๐๐ ๓๗๗๙
นางสาวศรีนวล เทพารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป (นจท.ชก)
-
๐๘ ๙๘๘๐ ๔๔๐๙
นางโชติรส ชุนใช้ นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๒๒๒
๐๘ ๑๘๗๓ ๘๕๐๙
นายจิรกูล กองฉลาด นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
-
๐๘ ๙๖๙๖ ๒๕๓๖

ศูนย์ข้อมูล
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail

ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail
นางสาวพิชญ์สินี รัตนพันธ์ดำรง นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๐ ๒๕๗๗ ๖๖๑๕
๐๘ ๙๘๒๔ ๒๐๒๐
นายพิทักษ์ อังศุสิงค์ นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
๒๔๓
๐๘ ๑๔๔๕ ๘๓๔๔
นางทิพย์ไสว วรธนานุวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป (นจท.ชก.)
-
๐๘ ๓๐๓๘ ๘๘๔๕

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail
นางสาวภัทรภร พิบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี (นวช.กง.ชก.)
-
๐๘ ๙๑๒๓ ๔๕๖๕

ฝ่ายบัญชี
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail
นางสาวรัตติยา กิมฮู้ นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ชก.)
-
๐๘ ๙๒๐๖ ๔๕๙๒
นางสาวฐิติชัญญานันท์ สานใจวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล (นทบ.ปก.)
-
๐๘ ๖๙๙๐ ๔๖๖๘

ฝ่ายพัสดุ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์/ต่อ
มือถือ/E-mail