pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

 นาย รังสรรค์  ศิริพันธ์

หลักสูตร นายก อบต. รุ่นที่ 40

อบต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 

นาย วิชัย  สีหนารถ

หลักสูตร นายก อบต. รุ่นที่ 41

อบต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
นาย ทองอินทร์  นามเดช

 

หลักสูตร นายก อบต. รุ่นที่ 42

 

อบต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

นายสำราญ  สีนอเพีย

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 43

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม

 

นายประยงค์  หนูบุญคง

 

หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 44

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสายัน  กมลมูล

หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 45

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุภาพ แสนเมือง

หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 46/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

นางสาวละมุล อาจอนงค์

หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 46/2

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ร้อยตรีศิริ กินยืน

หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 47/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นายทักษิณ รักจริง

 

หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 47/2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

นายวิเชียร จันทุมา

หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 48

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี