pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นางสาว เพียรวิภา  โพศาราช

หลักสูตร นายกเทศมนตรี รุ่นที่ 26

เทศบาลตำบลหัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

นาย กิติศักดิ์  วัฒนสิงห์ดำรงค์

หลักสูตร นายกเทศมนตรี รุ่นที่ 27

เทศบาลตำบลหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

นาย ขวัญชัย  กุลสุวรรณ

 

หลักสูตร นายกเทศมนตรี รุ่นที่ 28

 

เทศบาลตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
นายสมบูรณ์  มณีกร

 

นายกเทศมนตรี รุ่นที่ 29

 

เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 

 

นายภิญโญ  หอมกลั่น

 

หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 30

 

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายเสถียร  ชาชุมพร

นายกเทศมนตรี รุ่นที่ 31

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร

หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 32

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นางถนอมขวัญ เนตรไธสง

หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๓๓

เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์