pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาย ภาสกร  หม้อกรอง

หลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 3 

เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 

จ่าเอก กิตติกร  ทัศนีย์สุวรรณ

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 5

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
 

นายชัยยันต์ ต้อนรับ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย