pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาย สุรเดช  คำงาม 

หลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 41

เทศบาลตำบลป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

นาย ขวัญชัย  งามศิลป์ 

หลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 42

เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นาย ไพโรจน์  กล้าหาญ

 

หลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 43

 

เทศบาลตำบลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นาย รุ่ง  ทูโคกกรวด

 

หลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 44

 

เทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นาย ดุจตะวัน  วิไลวงษ์

 

หลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 45

 

เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
นาย ฉัตร  สุภัทรวณิชย์

 

หลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 45

 

เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายวรพจน์  วิบูลย์วิริยะสกุล

 

สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 46

 

เทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 นายวิวัฒน์ ทีภูงา

 

หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 47

 

ทต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

 

น.ส.มลิวัลย์  ชัยเรียบ

 

หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 48

 

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

นายสรายุธ  วิวัฒน์วงตระกูล

หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 49

เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง

หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ ๕๐

เทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

นายอรุณ ทองมา

หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาย รุ่นที่ ๕๑

เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางสาวจิตรา บุญชาติ

หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 52

เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

จ.ส.อ.นิวัฒน์ สุทธิรัตน์

หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 53

เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร