pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาย ไพรัตน์  การะเกตุหลักสูตร

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหาร งานช่าง รุ่นที่ 3

เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

นาย ปิยะรัตน์  จันทรวงษ์

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 4

อบต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

นาย โสภณ  ศิริรักษ์

 

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 5

 

เทศบาลตำบลปง อ.ปง จ.พะเยา
นายโกศล  กสิรักษ์

 

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 6

 

เทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

 

 

นายศิริทัศน์  ประศักดิ์พงษ์

 

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 7

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายไพฑูรย์  ทองเจิม

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 8

เทศบาลตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นายนิคม  เรือนไทย

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

นางสาววราภา บุดดา

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

นายเสงี่ยม เครือวงค์

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 11

เทศบาลตำบลป่ากอดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย