pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาย สำราญ  เกษรินทร์หลักสูตร

นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 47

อบต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

นาย บุญสม  ใสบริสุทธิ์

หลักสูตร นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 48

เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส     

นาย ยงยุทธ  วิบูลย์พันธ์

 

หลักสูตร นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 49

 

อบต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 

นายมะยานิง  โต๊ะมีนา

หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่  50

องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  
นายสุพจน์  บุญญรัตน์

 

นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 51

 

อบต.นาจิก  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

นายกิตติพงษ์  นระแสน

 

หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 52

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

 

นายอาวุธ  ทองพราว

หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 53

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายนภดล หินวัง

หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 54

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

นายสมบัติ หล้าฤทธิ์

หลักสูตรนักบริหารงานช่าง  รุ่นที่ 55

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  อ.เมืองหนองบัวพู  จ.หนองบัวลำพู

นางญาณี จินาพร

หลักสูตรนักบริหารงานช่าง ร่นที่ 56

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายอารักษ์ ยิ้มสมบูรณ์

หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 57

เทศบาลตำบลศาลาแดง อำเภออ่างทอง จังหวัดอ่างทอง