pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาง กานนิศา  ประทุมชาติ

หลักสูตร นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 53

อบต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 

นาย บุญเหลือ  เมณฑ์กูล

หลักสูตร นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 54

อบต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

นางสาว นงลักษณ์  ไชยราษฎร์

 

หลักสูตร นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 55

 

อบต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
นาง ทิพย์พาพร  สิทธิจันทร์

 

หลักสูตร นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 56

 

อบต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 นางสุรีย์ วงศ์กาญจนะ

 

หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 57

 

ทต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

นางรัชนี  วิทยศักดิ์พันธ์

หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 58

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

นางสาวอรอุมา เสาทองหลาง

หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 59

องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

นางภาวืณี  เล็กอาราม

หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 60

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนต่อ  อ.มะกา จ.กาญจนบุรี

นางรัตนาภรณ์ วรรณแก้ว

หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 61

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นางเสาวรส  น้อยสุวรรณ์

หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 62

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่