pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาย จิรายุ  เมฆบังวัน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 47

อบต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน

นาย เอกราช  คุ้มล้วนล้อม

 

หลักสูตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 48

 

อบต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สิบเอก จีรเวศน์  หล้าปาวงศ์

 

หลักสูตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 49

 

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

นายไพโรจน์ เชื้อภิญโญวงค์

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 50

 

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

 

สิบตำรวจตรี วรรธวินท์ กันเดิม

หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 51

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นางรจนา วันโสภา

หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 52

เทศบาลส่วนตำบลแกลง-กะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นางสาวศศิวิมล ประพงษ์

หลักสูตรเจ้าหน้าที่สิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี