pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org
 

ส.อ.กฤษณะ  อยู่มา

หลักสูตร เลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 24

เทศบาลตำบลปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

นายขวัญชัย  ป้องสีดา

 

เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 25

 

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

น.ส.เสาวภา รัตนพันธ์

หลักสูตรเลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 26

เทศบาลตำบลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นางแสงเดือน วิลัยพันธ์

หลักสูตรเลขานุการสภา อปท. รุ่นที่ 27

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก อำเภอเมืองบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา