pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาย อรรถพล  สุวรรณศร

หลักสูตร สมาชิกสภา อบจ. รุ่นที่ 18

อบจ.สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

นาย ปภาน  นัยติ๊บ

 

หลักสูตร สมาชิกสภา อบจ. รุ่นที่ 19/1

 

อบจ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
นาย กิติพัฒน์  ธนินภิตินันท์

 

หลักสูตร สมาชิกสภา อบจ. รุ่นที่ 19/2

 

อบจ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ด.ต. มโณ  วารีวะนิช

 

หลักสูตร สมาชิกสภา อบจ. รุ่นที่ 20/1

 

อบจ.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
นาย สมเกียรติ  ตันติเอมอร

 

หลักสูตร สมาชิกสภา อบจ. รุ่นที่ 20/2

 

อบจ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

นายเกษมศักดิ์ เส็งสุ้น

หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 21

อบจ. พัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง