pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาย สนั่น  แก้วทับ

 

หลักสูตร ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 29

 

อบต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
นาย วรโชติ  ฉลาดเอื้อ

 

หลักสูตร ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 30

 

อบต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
นางอำนวย  ยุทธอาจ

 

ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 31

 

อบต. หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
นายอินทรพิทักษ์  วาทนิยานนท์

 

ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 31

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
นางกานต์พิชชา  นุชวงศ์

 

หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 32

 

อบต. เกาะสำโรง  อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี

นายบุญชู  กระจ่างดี

หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 33

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นายเกรียงไกร เรือนคำ

หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 34

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายแตรพงศ์ มนต์กันภัย

หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อ.ขนณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

นายคำผาย ขุนพรม

หลักสูตรประธาน/รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 36

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ