pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นาย พงศกร  กลัดเจริญ

 

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. รุ่นที่ 17

อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

นาง มยุรี  สินชัย

 

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ ส.อบต. รุ่นที่ 18

 

อบต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
นางสายรุ้ง  มีหนู

 

พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 19

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

 

นายวิทูลย์  ทองกวด

 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 20

 

อบต.สุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

นายวิชัย บำรุงจิตร

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 21/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

นายเถลิงศักดิ์ เข็มมลฑา

หลักสูตรศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 21/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายนริศ  สาริกา

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 22/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

นางพัสวี  สิริบุตร  

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 22/2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

นางสำรวย เกตุชาติ

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 23

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นายไพรัช หนูอิ่ม

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 24

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นายอภิวัฒน์ สุดใจ

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 25

องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา