pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี

หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 16 

 

ทต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่

นางสาวภัทรพร อภิไชย

หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 17

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย

นางสาวธิตินันท์ พีระชัยศักดิ์

หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 18

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ