pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org

 

 

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 

 

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2/1

 

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2/2

นางพัชรี ใจเมตตา

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

นางภรณ์ภัสสรณ์ ชูคำ

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4/1

เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลง

นางสาวรุจิรา ท่วงที

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4/2

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

นางสาวนฤบล คำดี

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุนที่ 5/1

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

นายยอดเพชร อนุไพรวรรณ

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุนที่ 5/2

เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาว บุณทริกา  สายกษิรา

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๖/1

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

นางสาวณัฎฐ์นิชา สารักษ์

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๖/2

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

นางทิพย์วรรณ  กันทะสอน

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๖/3

เทศบาลตำบลซ่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นางสาวอภิญญานุช  บัวกิ่ง

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๖/4

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวธัญญา หล้าหาญ

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

นางสาวจิรดา โพธิ์หิรัญ

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7/2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

นางอังศุมาลิน เศรษฐบุตร

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7/3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายสนธยา จันทสี

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7/4

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู

 

นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8/1

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

นายสุรเสกข์  ผลบุญ

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8/2

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 

นางวรมน  คงอยู่

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8/3

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

นางสาวละอองดาว   หิ้งงาม

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8/4

องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

นางสาวธนพร พันทา

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นางสุวรรณา ทองคณารักษ์

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9/2

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

นางวัชรา ศิริทรัพย์

หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9/3

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบรี