pornstorehouse.com hausporn.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.comxdvds.ws pornbon.org


ชื่อ-สกุล :

นาย ช โชคชัย คำแหง

วัน/เดือน/ปีเกิด :

22 กุมภาพันธ์ 2503

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ระยะเวลา :

21 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน

ประวัติการทำงาน :

- ศึกษานิเทศ เทศบาลเมืองหาดใหญ่

- นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง

- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

- ปลัดอำเภอทุ่งสง

- ปลัดอำเภอคลองหาด

- หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตราฐานการศึกษาท้องถิ่น

- ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง/ชุมพร/ตรัง/นครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา :

-คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสงขลา

-ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สถาบันเทคโนโลยีสังคม 

ที่อยู่ปัจจุบัน :

81/65 ม. 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม.

เกียรติประวัติ :

- ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัชสงขลา

- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2556

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

ปม.

การอบรม/ศึกษาดูงาน :