Untitled Document
 
 
   
 
คำสำคัญ  
 
   
 
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๘๘๑ ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 07/09/2021
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๓๖๗ แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ 01/07/2021
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๘๕๕ แจ้งยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 27/04/2021
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๗๗๓ (ด่วนที่สุด) เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 16/04/2021
มท ๐๘๐๗.๗/ว ๗๕๙ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ 09/04/2021
 
ทั้งหมด: 129 เรื่อง จำนวน: 26 หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
***ไม่มีหนังสือราชการวันนี้***
 
ทั้งหมด: 0 เรื่อง จำนวน: 1 หน้า ปัจจุบัน: 1
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๔๘ แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในสาธารณภัย รุ่นที่ ๑" 17/09/2021
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๔๙ แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ ๔" 09/09/2021
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๙๕๙ แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกใช้ GIS เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 08/09/2021
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๑๐ แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรเทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ ๓ 06/09/2021
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๐๙ แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" รุ่นที่ ๓ 06/09/2021
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๑๑ แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมบัญชีกลาง และแนวทางปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๓ 06/09/2021
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๘๘๒ แจ้งปรับกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจรับงาน ดินขุน ดินถม งานถนน และ BOQ รุ่นที่ ๑ 06/09/2021
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๘๓๘ แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารสัญญางานก่อสร้างภาครัฐ รุ่นที่ ๑" 25/08/2021
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๓๗ แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๔" (Update ๒๐ ส.ค. ๖๔) 17/08/2021
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๗๕๐ แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรม "หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า" 17/08/2021
 
ทั้งหมด: 1305 เรื่อง จำนวน: 131 หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ] Next>>
   
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2021. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย