Untitled Document
 
 
   
 
คำสำคัญ  
 
   
 
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๕๓ แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕ 20/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๐๙ แผนดำเนินการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ 15/03/2022
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๕๓๒ แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ความร่วมทางวิชาการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 02/03/2022
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๖๓ แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่๓) 28/01/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๙๐ แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๕ 26/11/2021
 
ทั้งหมด: 136 เรื่อง จำนวน: 28 หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๖๒ ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด รุ่นที่ ๒ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๑ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๗ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๙ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๗ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๗ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๖ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๘๕ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๖๖ 24/05/2022
 
ทั้งหมด: 5 เรื่อง จำนวน: 1 หน้า ปัจจุบัน: 1
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๙๑ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ ๔๖ บัญชีรายชื่อ 04/08/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๙๓ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๖๐ บัญชีรายชื่อ 04/08/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๔๖ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๔๕ บัญชีรายชื่อ 24/07/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๔๔ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ ๕๒ บัญชีรายชื่อ 24/07/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๓๙ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๘ บัญชีรายชื่อ 24/07/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๓๗ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๑๓ บัญชีรายชื่อ 24/07/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๔๙ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๗ บัญชีรายชื่อ 15/07/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๔๗ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา (เพิ่มเติมตามมติ ก.ท.) รุ่นที่ ๖ บัญชีรายชื่อ 15/07/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๑๓ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานสวัสดิการสังคมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติประชาคมอาเซียน 15/07/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๘๓ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๖๒ บัญชีรายชื่อ 02/07/2015
 
ทั้งหมด: 1451 เรื่อง จำนวน: 146 หน้า ปัจจุบัน: << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] 130 [ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] Next>>
   
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2022. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย