Untitled Document
 
 
   
 
คำสำคัญ  
 
   
 
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๔๑๗ แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสรา้งสุข" (Happy Retirement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ 29/08/2019
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๑๒๐ แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๑๖ 08/08/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๙๙๗ แจ้งเลื่อนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๕ - ๔๔ 31/07/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๘๑๒ แจ้งเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19/07/2019
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๓๔ ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ปรับปรุงรายละเอียด) 19/07/2019
 
ทั้งหมด: 96 เรื่อง จำนวน: 20 หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] Next>>
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
***ไม่มีหนังสือราชการวันนี้***
 
ทั้งหมด: 0 เรื่อง จำนวน: 1 หน้า ปัจจุบัน: 1
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๕๓๒ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๓๔ บัญชีรายชื่อ 05/09/2019
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๖๐ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๔ บัญชีรายชื่อ 05/09/2019
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๖๒ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๗๗ บัญชีรายชื่อ 04/09/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๓๒๕ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๕๓ - ๖๒ 02/09/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๒๙๒ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะและจรรยาบรรณแกผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเพื่อการพัฒนากลุมเปาหมายทางสังคมอยางบูรณาการ” (สําหรับบุคคลที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาอื่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานสังคมสงเคราะห์ 02/09/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๔๐๙ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (Urban planning management for local development) (ตัวย่อ Local Road : UP) 02/09/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๒๓๒ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๒๕ - ๓๓ 02/09/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๓๒๔ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนท้องถิ่น (Energy Consevervation and Renewable Energy for Local Communities Course) 29/08/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๓๒๔ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (Community Environmental Management According to Sufficiency Economy Course) 29/08/2019
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๓๒๔ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 Course (IMS 4.0) 29/08/2019
 
ทั้งหมด: 981 เรื่อง จำนวน: 99 หน้า ปัจจุบัน: << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] Next>>
   
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย