Untitled Document
 
 
   
 
คำสำคัญ  
 
   
 
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
- ประกาศผลการทดสอบข้อเขียนหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น (ระดับกลาง) รุ่นที่ 3 17/10/2016
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๖๐ แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชีพัสดุ และงบประมาณ รุ่นที่ ๑๗ 07/09/2016
- ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน หลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๓ และผลการทดสอบข้อเขียน (ซ่อม)หลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๙-๑๒ 31/08/2016
มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๑๒๘๙ ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ – ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) 11/07/2016
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๔ แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สู่อาเซียนและประชาคมโลก รุ่นที่ ๑ 11/07/2016
 
ทั้งหมด: 121 เรื่อง จำนวน: 25 หน้า ปัจจุบัน: << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
***ไม่มีหนังสือราชการวันนี้***
 
ทั้งหมด: 0 เรื่อง จำนวน: 1 หน้า ปัจจุบัน: 1
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๔๗ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๗๐ 24/12/2020
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๔๑ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๒ 15/12/2020
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๘๒๕ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่๑ 14/12/2020
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๘๒๖ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 14/12/2020
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๘๘ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๘๕ 14/12/2020
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๙๒ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๓๑ 14/12/2020
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๙๐ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ ๑๐ 11/12/2020
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๖๘ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗ 04/12/2020
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๓๓ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น ๙๒ 03/12/2020
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๓๑ แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่น ๙๑ 03/12/2020
 
ทั้งหมด: 1245 เรื่อง จำนวน: 125 หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ] Next>>
   
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2021. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย