Untitled Document
 
 
   
 
คำสำคัญ  
 
   
 
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘ แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่นที่ ๑๒ 06/03/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๘ แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพัธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR road to AEC) ร่นที่ ๒๘ 12/02/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗ แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพัธ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR road to AEC) ร่นที่ ๒๗ 12/02/2015
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ 27/01/2015
- ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)(แก้ไขวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘) 23/01/2015
 
ทั้งหมด: 136 เรื่อง จำนวน: 28 หน้า ปัจจุบัน: << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ] Next>>
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๖๒ ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด รุ่นที่ ๒ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๑ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๗ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๙ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๗ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๗ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๖ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๘๕ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๖๖ 24/05/2022
 
ทั้งหมด: 5 เรื่อง จำนวน: 1 หน้า ปัจจุบัน: 1
   
 
เลขที่หนังสือ
ชื่อหนังสือ
สิ่งที่แนบมาด้วย
ลงวันที่
มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๖๒ ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด รุ่นที่ ๒ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๑ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๗ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๙ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๗ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๗ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๖ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๘๕ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๖๖ 24/05/2022
มท ๐๘๐๗.๗/ว ๑๔๗๗ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Infographic) รุ่นที่ ๔ 23/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๗๐ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๙๗ 23/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๖๘ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๑๔ 23/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๖๖ แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุ่นที่ ๗ 23/05/2022
มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๐๑ แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๕ 18/05/2022
 
ทั้งหมด: 1451 เรื่อง จำนวน: 146 หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] Next>>
   
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2022. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย