Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  สอบถามหารือวุฒิการศึกษา  
 

1) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   จบปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์  หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2) หนังสือ ที่ นร 1004.3/ว14   ลงวันที่  11  ธันวาคม  2551  เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ  ของสำนักงาน ก.พ.  แจ้งเวียน กระทรวง กรม  และจังหวัด   

    ข้อ 3. หลักเกณฑ์การกำหนดคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

        ข้อ 3.2   ในกรณีที่หลักฐานการศึกษามิได้ระบุวิชาเอก  ที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจากทางใดทางหนึ่งที่ ก.พ. กำหนด  ถือจำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค  เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  โดยถือหลักว่าต้องศึกษาเนื่อหาวิชานั้นๆ จากหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้

        ข้อ 3.2.  ระดับปริญญาโท  พิจารณารายวิชาไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิตและพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์3)

3) ดิฉันจบปริญญาโท  คณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  แยกมาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ได้ทำข้อหารือเรื่องคุณวุฒิว่าคุณวุฒิที่ดิฉันจบมาในรายวิชาเรียนนี้  สามารถใช้เป็นวุฒิเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่   ซึ่งทาง สำนักงาน ก.ท. ตอบมาว่าในการประชุมครั้งที่ 9/2550  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2550  มีมติมอบอำนาจให้เลขานุการ ก.ท. เป็นผู้พิจารณาตอบข้อหารือฯ   ว่าวุฒิที่นางอำพร  โสดารัตน์  ได้รับ  สำนักงาน ก.พ. รับรองเป็นปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคุณวุฒิจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 กำหนดให้เป็นปริญญาโททางคอมพิวเตอร์  (โดยลืมคำต่อท้ายว่า  หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้)

4) สำนักงาน ก.ท. มีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาหรือไม่ในการตรวจสอบคุณวุฒิ  (โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนดข้างต้น)  ได้ดูรายวิชาที่เรียนหรือไม่ว่าใช่หรือไม่ใช่  และได้สอบถามทางสำนักงาน ก.พ. เป็นรายบุคคลทุกครั้งหรือไม่ว่าใช่หรือไม่ใช่  ไม่อยากให้ท่าน ตอบรวมๆ แบบนี้  มันไม่ชัดเจน

5) มันทำให้คนอื่นที่จบมาสายคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้ชื่อทางคอมพิวเตอร์เขาเสียโอกาสนะคะ  โปรดพิจารณาด้วยนะคะ  เพราะของสำนักงาน ก.พ. เขาชัดเจนมาก  ว่าถ้าวุฒิไม่ตรงตำแหน่ง  แต่ถ้าเรียนวิชาครบหน่วยกิต  ถือเป็นวุฒิเฉพาะตำแหน่งนั้นๆ ได้

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุณาสอบถามคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร.0-2241-9051-2 และ
โทร. 0-2241 - 9055-6 ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงค่ะ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
2158
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
2578
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
2437
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
3090
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
2582
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
7590
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
3444
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
3727
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
4107
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
3422
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
4262
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
3611
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
3073
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
4756
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
4005
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 05/07/2019 13:26 120
2 ขอยกเลิกรายชื่อผู้สมัครอบรมฯ ได้หรือไม่ 05/07/2019 13:24 68
3 หลักสูตรนิติกร & หลักสูตร พตก. 22/10/2018 7:51 794
4 สอบถามเรื่องหลักสูตรครับ 22/10/2018 7:52 459
5 หลักสูตรเจ้าพนักงานเทศกิจรุ่นที่ 2 แผนประจำปีงบประมาณ 2562 ( 12-30 สิงหาคม 2562) 22/10/2018 7:55 448
6 มีหลักสูตร อบรม นวก.สาธาณสุข มีอบรมช่วงไหนค่ะงบ ปี 62 22/10/2018 7:58 306
7 เรียนถาม การฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล หรือไม่ครับ 22/10/2018 8:00 289
8 การสมัครหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานธุรการ 22/10/2018 8:02 402
9 หนังสืออบรมนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 21 ยังไม่ลงเวปคะ ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ พอดีอยากได้มาทำค่าลงทะเบียนคะ 22/10/2018 8:04 373
10 หลักสูตรบุคลากรกับหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลเป็นหลักสูตรเดียวกันหรือไม่ 10/09/2018 8:01 393
11 ขอทราบหลักสูตรนักวิชาการศึกษา 10/09/2018 8:03 549
12 การสมัครฝึกอบรม 10/09/2018 8:06 548
13 สมัครอบรม 10/09/2018 8:08 515
14 ขอทราบอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ 02/06/2018 7:35 483
15 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 02/06/2018 7:38 353
 
ทั้งหมด: 1493เรื่อง จำนวน: 100หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย