Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านอธิบดีจรินทร์ จักกะพาก ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม    
   

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านอธิบดีจรินทร์ จักกะพาก ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบจ. รุ่นที่ ๒ หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ ๓๙ และหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ ๕๘ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย