Untitled Document
 
 
   
  วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตราฐานการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒    
   

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองประธานกรรมการ และนาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตราฐานการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ใน วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกบัวแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย