Untitled Document
 
 
   
  พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ หลักสูตร    
   

     วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหนึ่ง) ซอยคลองหลวง๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี              นายสมนึก  ปิ่นถาวรรักษ์  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘    หลักสูตร ดังนี้

          1.นายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๒๖

          2.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๔๐

          3. นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕๖

          4. นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๕๒

          5.นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๔๖

          6. นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๒๗           

          7. นิติกร รุ่นที่ ๒๗

          8. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๓

          โดยทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชามาบรรยายให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม      โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ การถาม-ตอบปัญหา โดยการนำกรณีตัวอย่างมาศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่และจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกอบรมมีความลึก รู้จริงในอำนาจหน้าที่ของตน

          สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความเข้าใจในนโยบายรัฐบาล เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกิจกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนางานในหน้าที่ของตนซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรและประชาชนได้อย่างแท้

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย